2021 - Slávnosť sv. Cyrila a Metóda - Obec Sedliská - Oficiálna stránka obce

SEDLISKÁ
OFICIÁLNA STRÁNKA OBCE
Prejsť na obsah

2021 - Slávnosť sv. Cyrila a Metóda

Fotogaléria > 2021

Slávnosť sv. Cyrila a Metóda
Obec Sedliská si pripomína sviatok sv. Cyrila a Metóda pravidelne na mieste, kde história má svoje miesto a to v rímskokatolíckom kostolíku Povýšenia sv. Kríža pod hradom Čičva. Svätou cirkevnoslovanskou liturgiou sme  otvorili program slávenia solúnskych bratov 5. júla 2021 o 10.30 hod. za doprovodu gréckokatolíckeho zboru Chrysostomos v cirkevnoslovančine. Svätej liturgii predsedal d.o. Andrej Škoviera. Po skončení liturgie sme sa v sprievode presunuli k súsošiu sv. Cyrila a Metóda, kde sme krátkou homíliou ukončili liturgické obrady.
 
Výborná spolupráca s tunajšími duchovnými otcami nás priviedla k myšlienke pripraviť kvalitnú besedu o našich slovanských vierozvestcoch a tak si obohatiť vedomosti, upriamiť pozornosť na dôležitosť poslania solúnskych bratov. V priestoroch kultúrneho domu besedu otvorili prizvaní odborníci ThLic.Andrej Škoviera – slavista, teológ, kňaz, ktorý nám predstavil sv.sedmopočetníkov, medzi ktorých patrí aj sv.Cyril a sv.Metód. a Prof.Peter Žeňuch – zo slavistického ústavu Jána Stanislava SAV (Slov. akadémia vied) v Bratislave – katedra slovenského jazyka Pedagog. Fakulty UK, ktorý nám porozprával o liturgickom jazyku – ako kultúrnom fenoméne a doklade kresťanskej identity. Beseda sa niesla vo voľnej diskúsií pochopiteľnej pre širokú verejnosť s videoprezentáciou.
 
Slávnosť bola podporená Maticou Slovenska a obcou Sedliská.
 
Poďakovanie patrí ThLic.Andrejovi Škovierovi, prof.Petrovi Žeňuchovi, duchovným otcom, gréck.zboru Chrysostomos, folk.spev.skupine Verbina, p.Košudovej a p.Jevčákovej za výborné sladké občerstvenie, pracovníkom OcÚ za prípravu slávnosti a Vám všetkým za početnú účasť pri slávení a besede.
 
Mgr.Matej Sabol
 
Starosta obce Sedliská
Návrat na obsah