Gréckokatolícka cirkev - Obec Sedliská - Oficiálna stránka obce

SEDLISKÁ
KONTAKT
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Gréckokatolícka cirkev

Inštitúcie > Cirkev
5. týždeň po Zoslaní Svätého Ducha (18. jún – 24. jún)
 • Pondelok, sv. muč. Leontios
Sv. liturgia je slávená o 18:00 hod. za zomrelého - Ján Duda (p.B.Dudová)

 • Utorok, sv. ap. Júda, podľa tela Pánov brat
Sv. liturgia je slávená o 18:00 hod. za zomrelých - Ján, Ján Murin (p.Andr.Murinová)

 • Streda, sv. hieromuč. Metod
Moleben k sv. Cyrilovi a Metodovi, potom sv. liturgia  je slávená o 18:00 hod. za ZBp rod. Dudovej (p.B.Dudová)

 • Štvrtok, sv. muč. Julián Tarzký
Sv. liturgia je slávená o 7:00 hod. za ZBp rod. Venceľovej

 • Piatok, sv. hieromuč. Eusebios, zdržanlivosť od mäsa
Sv. liturgia  je slávená o 18:00 hod. za zomrelú - Mária (p.Valčová)

 • Sobota, sv. muč. Agripína
Sv. liturgia je slávená o 7:00 hod. za ZBp a poďakovanie Bartolomej Grajcar

 • Piata nedeľa po Päťdesiatnici, Narodenie úctyhodného a slávneho Pánovho pror., predchodcu a krstiteľa Jána
slávnostná sv. liturgia je slávená o 8:00 hod. za ZBp o. František s rod.

Bohoslužby v Majerovciach:
V pondelok o 16:00 hod. Moleben k sv. P.P.Gojdičovi, potom sv.lit. za zomrelého - Ján (manželka)
V piatok o 16:00 hod. sv. liturgia za zomrelú - Mária Pernecka (p.Pernecky)
V nedeľu o 9:30 hod. sv. liturgia za ZBp farského spol.

Oznamy:
- srdečne pozývam na odpustovú slávnosť do kostola sv. Jána Krstiteľa na budúcu nedeľu a aj celý duchovný program, ktorý jej bude predchádzať.
- Prešovský arcibiskup a metropolita Mons. Ján Babjak SJ zriadil 13.04.2017 Humenský archieprchiálny vikariát so sídlom v Humennom. Dňa 8. novembra 2017 sa začalo s výstavbou samotnej budovy vikariátu. V súčasnosti sa dokončuje II. nadzemné podlažie a strecha budovy. Hlavným investorom stavby je Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov, nakoľko finančné možnosti vikariátu sú obmedzené. Preto sa obraciam na Vás, drahí veriaci humenského vikariátu, s prosbou o výpomoc pri tejto investícii formou finančnej zbierky, ktorá sa vo všetkých farnostiach vikariátu uskutoční v nedeľu 17. júna 2018 a ktorou by sme spoločne napomohli tomuto dielu pre dobro našej miestnej Gréckokatolíckej cirkvi. Za Vaše dary a modlitby Vám Pán Boh zaplať a odmeň prehojným požehnaním! o. Martin Zlacký, humenský vikár. Táto zbierka bude u nás až túto nedeľu.

19. Kresťan - nový človek

Nový človek je ponajprv Kristus osobne (Ef 2,15 ), ale aj každý veriaci v Pána Ježiša. Jeho život už nieje podrobený telesnosti, je nepretržité víťazstvo ducha nad telesnosťou (Gal 5,16-25; Rim 8,5-13 ). Telo kresťana, spojene s tým, ktorý prijal „porušiteľné telo“ (Kol 1,22 ), majúce účasť v krste na smrti Kristovej (Rim 6,5n ), je mŕtve pre hriech (Rim 8,10 ), jeho telo biedy sa stane telom spásy (Flp 3,21 ), „duchovným telom“ (1 Kor 15,44 ). Jeho chápavosť je obnovená, pretvorená (Rim 12,2; Ef 4,23 ); vie súdiť (Rim 14,5 ) vo svetle Ducha, a tie skúsenosti vyjadruje rozumovo: či nemá Kristovu myseľ (1 Kor 2,16 )?

1.  Kto je človek
2.  Kto som
3.  Názory filozofov na stvorenie
4. Židovskí filozofi stredoveku
5.  Biblický pohľad

6. Stvorenie človeka v Midrášoch
7. Biblické správy
8. Dve správy
9. Etymológia slov
10. Urobme človeka na náš obraz a podľa našej podoby
11. Rôzne pohľady  
12. Antropológia
13- Dôstojnosť človeka
14- JEŽIŠ KRISTUS – PRAVÝ OBRAZ BOŽÍ
15. Ježiš prichádza na svet
16. Otec sa zjavuje Synovi
17. Ukáž nám Otca?!
18. Kresťan, obraz Ježiša Krista

19. Kresťan - nový človek
Kontakt

Gréckokatolícky farský úrad
Sedliská

Mgr. Peter Calko

správca farnosti
mobil: 0904 892 358

email: sedliska@grkatpo.sk

tel: 057/44 76 186

Farská knižnica
Gréckokatolícky chrám Ochrany Presvätej
Bohorodičky v Sedliskách


 • 27.september 2017 - Úmrtie titulárneho arcidekana Andreja Zehéra (viac...) • Aby pôst neostal bez zažitku
 • Narodenie Pána - výdklad sviatku

 • Ikona Narodenia Pána - výdklad
 • Základy našej viery z pohľadu byzantskej katolíckej cirkvi č.3
 • Gréckokatolícka cirkev na Slovensku, základné informácia  
 • Prečo sa povyšuje kríž?
 • Základy našej viery z pohľadu byzantskej katolíckej cirkvi

11.apríl 2013  

Posviacka zrekonštruovanej farskej budovy

V chráme Ochrany Presvätej Bohorodičky v Sedliskách 14. apríla 2013 bola slávená archijerejská sv. liturgia naším arcibiskupom a metropolitom Jánom Babjakom SJ, pri príležitosti následnej posviacky rekonštruovanej farskej budovy. Vzdávali sme vďaky dobrotivému Bohu za všetko čo konal, za všetkých dobrodincov, ktorí akýmkoľvek spôsobom sa podieľali na tejto oprave a zveľaďovaní budovy fary a pastoračných priestorov. V homílii otec arcibiskup a metropolita poukázal na dôležitosť svedectva kresťanského života vo svete, morálnosti ľudí žijúcich pred manželstvom, rodičov otvárajúcich sa novému životu k väčšiemu počtu detí a vidieť krásu dnešnej Cirkvi aj cez svedectvo pápeža Františka. Mnohým tieto slová povedané niektoré aj prísne a s láskou ostali hlboko v srdci. (fotogaléria)

Kontaktné údaje:
OcÚ Sedliská
Sedliská 85, 094 09 Sedliská
Tel./fax: +421 57 4886440
Tel.: +421 57 44 76 247
www.sedliska.sk
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky