TSP - terenná sociálna práca - Obec Sedliská - Oficiálna stránka obce

SEDLISKÁ
OFICIÁLNA STRÁNKA OBCE
Prejsť na obsah

TSP - terenná sociálna práca

Samospráva obce
Obec Sedliská sa zapojila od 01.07.2020 do Národného projektu „Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít II“, ktorý je realizovaný vďaka podpore z  Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. Projekt je pokračovaním realizovaného národného projektu Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít, ktorý bol implementovaný MV SR/USVRK v období 6/2017-12/2019 a bol ukončený k 31.10.2019.  

Druhá fáza národného projektu  prináša rozšírenie oprávnených užívateľov projektu o cca 44 nových obcí (ktoré majú počet obyvateľov MRK 50-250), vrátane možnosti k zapojeniu sa pre mimovládne alebo neziskové organizácie pôsobiace v sociálnej oblasti a vykonávajúce činnosti charakterom blízke terénnej sociálnej práci v oprávnených územiach a bude trvať do decembra 2022. Po novom sa zavádzajú aj preventívne aktivity v obciach, koordinovanie spolupráce s ostatnými pomáhajúcimi profesionálmi, poskytovanie odborných konzultácií pre TSP a TP v právnej a sociálnej oblasti a v neposlednej rade využitie kvalifikačnej výnimky podľa zákona č. 448/2008 Z. z o sociálnych službách v znení neskorších predpisov pre oprávnených užívateľov  s registrovanou terénnou sociálnou službou krízovej intervencie.

Zapojení užívatelia majú po celý čas koordinačnú a metodickú podporu zo strany MV SR/USVRK.

Hlavným cieľom NP TSP a TP II. je poskytovanie kvalitných služieb klientom z marginalizovaných rómskych komunít, ktorí patria medzi najviac vylúčené skupiny alebo skupiny ohrozené sociálnym vylúčením a chudobou. Terénna sociálna práca je prevažne vykonávaná v prirodzenom prostredí človeka (v byte, komunite, vo voľnom priestranstve) a je zameraná na prevenciu sociálneho vylúčenia alebo jeho prehlbovania, na uľahčovanie života, sprevádzanie v ťažkých životných situáciách a zmierňovanie dopadov zlej sociálnej situácie: chudoby a sociálneho vylúčenia.

Prostredníctvom terénnej sociálnej práce sa v národnom projekte plánuje dosiahnuť začlenenie osôb žijúcich v marginalizovaných rómskych komunitách do spoločnosti, zlepšiť resp. zmierniť ich nepriaznivé životné situácie tak, aby mali dôstojné podmienky a reálne možnosti na zmenu týchto nepriaznivých životných situácií. Poskytnúťsociálne poradenstvo klientov v oblastiach zamestnania, bývania, zdravia, sociálno-patologických javov, financií a hospodárenia, vzdelávania a spolupráce so školou, sociálneho zabezpečenia a v iných oblastiach.

Terénnu sociálnu prácu v obci vykonáva 1 terénny sociálny pracovník.

V prípade potreby nás môžete kontaktovať osobne v budove Obecného úradu, na telefónnom čísle:
0574476247
0574886441
MT:

Úradné hodiny:
Pondelok 7:30 – 15:30
Utorok 7:30 – 15:30
Streda 7:30 – 15:30
Štvrtok 7:30 – 15:30
Piatok 7:30 – 15:30

Obedňajšia prestávka je každý deň od 12:00 do 12:30 hod.

Pracovníčka TSP:
Mgr. Mariana Peržeľová, MT:

Návrat na obsah