Aktuality - Obec Sedliská - Oficiálna stránka obce

SEDLISKÁ
OFICIÁLNA STRÁNKA OBCE
Prejsť na obsah

Aktuality

  • Usmernenie pri žiadosti o stavebné povolenie. (dokument vo formáte *.doc)

15.10.2008 Spaľovanie odpadov zo záhrad

Spaľovanie lístia, konárov, zvyškov rastlín po zbere úrody a ostatného odpadu zo záhrad a domácnosti, je zakázané a škodlivé.
Tento zákaz upravujú tieto zákony:

  • zákon NR SR č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov,

  • zákon NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov,

  • zákon č. 40/1964 Zb. (občiansky zákonník) v znení neskorších predpisov.

Napriek tomu dochádza najmä v tomto jesennom období k neustálemu porušovaniu týchto zákonov. Pri spaľovaní odpadov na záhradách sa uvoľňujú toxické látky, ako napríklad oxid uhoľnatý, dráždivý čpavok, uhľovodíky, dechtové látky a mnohé ďalšie zdraviu škodlivé látky. Uvoľňujú sa škodlivé látky v ešte vyšších koncentráciách, než je to v mnohých priemyselných závodoch. Dôvodom je horenie za nízkych teplôt a nedostatočného okysličovania.
Pálením zeleného odpadu, keď nad dedinami, ale aj mimo nich, sa vznášajú mračná bieleho zapáchajúceho a škodlivého dymu, dochádza k porušovaniu Občianskeho zákonníka. Podľa neho nikto nesmie nad mieru prípustnú pomerom obťažovať susedov hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami a podobne.
Spaľovanie odpadu predstavuje aj porušovanie zákona o odpadoch, je totiž zakázané zneškodňovať (spaľovať, skládkovať) odpad inde ako v zariadeniach na to určených, teda v spaľovniach alebo na skládkach odpadov. Zákon o ochrane pred požiarmi zas hovorí, že sa nesmie zakladať oheň tam, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu a že sa nesmú vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov. Zákony umožňujú zelený odpad len zhodnocovať. Jedným z možných a najjednoduchších riešení je jeho kompostovanie. Ak teda niekto spaľuje odpad zo záhrady - lístie, trávu, konáre ..., odpad z domu - plastové fľaše, papiere, kartóny, gumu ... dopúšťa sa protiprávneho konania a hrozí mu pokuta.
Ak niekoho vidíte, ako spaľuje alebo vidíte odkiaľ sa šíri nepríjemný dym, zavolajte prosím  na Obecný úrad.
Buďme ohľaduplní voči životnému prostrediu, voči našim susedom, aj voči samým sebe.

Daňová povinnosť

Občan je povinný pri vzniku alebo zániku daňovej povinnosti nahlásiť
novú skutočnosť do 30 dní na obecný úrad v Sedliskách.
Upozorňujeme občanov nech dodržiavajú termíny splátok poplatkov nakoľko
pri ich nesplnení sa vyrubuje sankčný úrok a podáva sa návrh na exekučné konanie.
Termíny poplatkov:
- poplatok za TKO: do 31.01.2009
- poplatok za psa:  do 31.01.2009
- daň z nehnuteľnosti do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru resp.  v splatkach do 31.05.2009
                        

                                                                    Ing. Jozef Dobrocký
                                                                        starosta obce


P o p l a t k y z a s t a v e b n é k o n a n i a
  • 1. rozhodnutie o umiestnení stavby -

- fyzické osoby                                                           6,50    Eur (200,- Sk)
- právnické osoby                                                      16,50  Eur (500,- Sk)
  

  • 2. Stavebné povolenie

a) stavby na bývanie - rodinný dom                       33,00   Eur (1000,-Sk)
                                      - bytový dom                           66,00   Eur  (2000,-Sk)
    b) rekreačná chata - do 25 m2                                 23,00   Eur  (700,-Sk)
                                     nad 25 m2                                  39,50   Eur  (1200,-Sk)   
    c) zmeny dokončených stavieb na bývanie
        a zmeny stavieb pred dokončením                       23,00   Eur (700,-Sk)
    d) doplnkové stavby k rodinnému domu                 16,50   Eur (500,-Sk)
    e) jednogaráž  a dvojgaráž                                        23,00   Eur  (700,-Sk)
    f) zmeny dokončených stavieb podľa d) a e)           16,50   Eur  (500,-Sk)
    g) ostatné neuvedené stavby a zmeny
         dokončených stavieb a zmeny stavieb pred
         dokončením     
 do 1,5 mil. Sk                                                         33,00  Eur (1000,-Sk)
 od 1.5 do 3 mil. Sk                                                 49,50  Eur  (1500,-Sk                           
 od 3 do 10 mil. Sk                                                  66,00  Eur  (2000,-Sk)
 od 10 do 100 mil. Sk                                             116,00  Eur  (3500,-Sk)                             
  - nad 100 mil. Sk                                                     199,00  Eur  (6000,-Sk)

  • 3. Zmena užívania stavby ak nie je spojená so

zmenou stavby                                                         16,50  Eur (500,-Sk)
    -odstránenie stavby                                                    6,50  Eur  (200,-Sk)
    -informačné, reklamné zariadenie                          49,50  Eur (1500,-Sk)       
- terénne úpravy                                                         6,50  Eur  (200,-Sk)
- návrh na vyvlastnenie                                            99,50  Eur (3000,-Sk)
-žiadosť o zrušenie vyvlastňovacieho                      16,50 Eur  (500,-Sk)
 rozhodnutia                                                            

  • 4. návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na

stavbu s rozpočtovým nákladom
- do 1,5 mil. Sk vrátane                                             16,50  Eur (500,-Sk)
- od 1,5 do 3 mil. Sk vrátane                                     23,00  Eur (700,-Sk)
- od 3 do 10 mil. Sk                                                    33,00  Eur (1000,-Sk)
- od 10 do 100 mil. Sk                                                66,00  Eur (2000,-Sk)
 nad 100 mil. Sk                                                      99,50  Eur  (3000,-Sk)
                  

Návrat na obsah