SODB2021 - Sčítanie obyvateľov 2021 - Obec Sedliská - Oficiálna stránka obce

SEDLISKÁ
OFICIÁLNA STRÁNKA OBCE
Prejsť na obsah

SODB2021 - Sčítanie obyvateľov 2021

podľa zákona č. 223/2019 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 vyplýva obci zabezpečiť v spolupráci so ŠÚ SR propagačnú kampaň na svojom území. V tejto súvislosti mi dovoľte Vás informovať o kanáloch a nástrojoch, ktoré ŠÚ SR pripravil pre celoštátnu kampaň a ktoré môže obec využiť a prostredníctvom nich propagovať SODB 2021 na svojom území. Poskytnuté komunikačné kanály sú v nasledujúcej štruktúre:

 • Pre umiestnenie na web obce:

 • link s informatívnym videom na webstránku obce

 • alternatívne:
 • Sociálne siete obce

 • Zdieľanie príspevkov SODB 2021 (FB, IG, YT) na sociálnych sieťach obcí, príspevky sú publikované 1-2x týždenne):
 1. https://www.youtube.com/channel/UC9WdsQsvutu6G9a9eOYeOTw
 2. https://www.facebook.com/sodb2021
 3. https://www.instagram.com/sodb_2021/

e-mail: michaela.regesova@statistics.sk
tel.: +421 2 50236 548
IČO: 00166197

Štatistický úrad Slovenskej republiky
Sekcia sociálnych štatistík a demografie
Miletičova 3, 824 67 Bratislava

 • Tlačové formáty
 1. letáky, plagáty – vytlačené vyvesiť na úradnej tabuli obce, umiestnenie letákov na
 2. štandardných miestach, kde obec distribuuje aj iné letáky (napr. na kultúrnych
 3. akciách, v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti obce)
https://www.scitanie.sk/storage/app/media/dokumenty/SODB_DL_Letak.pdf
https://www.scitanie.sk/storage/app/media/dokumenty/SODB_Plagat_A4.pdf

 • printová reklama – inzercia v miestnych novinách
https://www.scitanie.sk/storage/app/media/dokumenty/SODB_Inzercia_A4.pdf

Všetky tieto propagačné materiály sú v štátnom jazyku. Štatistický úrad Slovenskej
republiky v spolupráci s Úradom splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny
pripravuje tlačové formáty (leták, plagát, inzercia) v jazyku národnostných menšín
(maďarskom, rómskom, rusínskom, ukrajinskom a nemeckom jazyku) a osobitné
propagačné materiály zamerané na otázky o národnosti a materinskom jazyku v jazyku
bulharskom, českom, chorvátskom, maďarskom, nemeckom, poľskom, rusínskom, ruskom,
srbskom a ukrajinskom.
Propagačné materiály majú odporúčací charakter a slúžia ako pomôcka obci, ktorá
Návrat na obsah